تراکت پخش کن ساعتی

تراکت پخش کن ساعتی

تراکت پخش کن ساعتی پخش تراکت ساعتی به این شکل است تعداد تراکت مشخص شده توسط کار فرما و توسط تراکت پخش کن پخش تراکت انجام می شود و بر حسب تعداد ساعاتی که توافق مشخص شده در بازار هدف که توسط کار فرما انتخاب شده پخش تراکت انجام می شود. لازم به ذکر است در این شکل پخش...