تبلیغ تراکت در نمایشگاه‌ها

تبلیغ تراکت در نمایشگاه‌ها

مرکز پخش تراکت افرادی را به نمایشگاه های بین المللی ‌تهران جهت پخش تراکت اعزام می کند که با سواد و حرفه ای هستند. سابقه کار مرکز پخش تراکت تهران با نمایشگاه بین المللی مختلفی دارد به عنوان مثال پخش تراکت در نمایشگاه بین المللی کتاب پخش تراکت در نمایشگاه بین اللمللی...