استخدام تراکت پخش کن

استخدام تراکت پخش کن

استخدام تراکت پخش کن از ۱۶ سال ۱۷ سال ۱۸ سال ۱۹ سال و ۲۰ سال به بالا و با حقوق مکفی در مرکز پخش تر اکت تهران پذریرفته می شود.

این گروه با استخدام تراکت پخش کن از نیروهای مجرب و خانم و آقا آماده عقد قرارداد و همکاری با تمامی شرکت ها و نهاد های دولتی و عمومی می باشد.

شماره تلفن: 09370881972