استخدام تراکت پخش کن در تهران

استخدام تراکت پخش کن در تهران

استخدام تراکت پخش کن استخدام تراکت پخش کن استخدام تراکت پخش کن از ۱۶ سال ۱۷ سال ۱۸ سال ۱۹ سال و ۲۰ سال به بالا و با حقوق مکفی در مرکز پخش تر اکت تهران پذریرفته می شود. این گروه با استخدام تراکت پخش کن از نیروهای مجرب و خانم و آقا آماده عقد قرارداد و همکاری با تمامی...