با این که تبلیغات اینترنتی خیلی گسترده شده است.اما هنوز تراکت یکی از گزینه های اصلی تبلیغ می باشد.